Силкосия

ahtopol-map-parkstrandja-karta         Това е първият резерват в България, обявен през 1933 година като строго охранителна държавна гора "Горна Еленица-Силкосия". По - късно площта е редуцирана и остава само района на Силкосия - 396,5ха. Тук се срещат 260 вида висши растения и повече от 50 животински вида. В резервата са установени 16 бр. реликтни и 3 ендемични растения. Впечатляващи са чистата букова гора със зеленика като подлес и други вечнозелени растения.

          Биосферен резерват "Узунбуджак" (Лопушна)
          На площ от 2581,5 ха., това е най-големият и най-представителния резерват в Странджа. Наименованието "буджак" е с турски произход и означава кът, тихо място. Брегът е стръмен с интересни скални образувания и пещери. Като типичен горски резерват 60% преобладават дъбовите гори и 35% букови с подлес от зеленика, както и 200 годишните дъбове благуни и горуни, чиито диаметър е над 1 м.

          Витаново
          754,5 ха., между гр. Малко Търново и с. Бръшлян. 40% от горите са източно-букови със средна възраст над 100 г. Установени са 462 вида висши растения. Голямо богатство са карстовите извори в Голямо и Малко Айдере и пещерните образувания /Братанова пещера/.

          Средока
         607,8 ха., в землищата на гр. Малко Търново и с. Стоилово. Атрактивна територия с много стръмни склонове и скални образувания по десния бряг на р. Айдере.

          Тисовица
          749,3 ха., в землището на с. Българи. Това е най-новият резерват в Странджа. Обявен е през 1990 г. с цел запазване на първични източнобукови формации с подлес от вечнозелени храсти - странджанската зеленика, тис. Притежава висока стойност на екологична съхраненост.

           Парория
          Разположена между селата Заберново и Калово, особен интерес в този район предизвиква легендата за средновековния манастир на Григорий Синаит, откъдето идва и „Парорийски”. Горите са много стари, разновъзрастни с вековни дъбови дървета. В този район е вероятно най-дебелото и най - възрастното дърво в Странджа - дъб благун.

          Марина река
          На сравнително малка по площ територия тук виреят 15 дървесни вида и над 10 вида храсти, почти всички представители на вечнозелените и множество редки и защитени видове. Това е една прекрасна природна ботаническа градина, лесно достъпна за посещение и запознаване със странджанската растителност.

           Руденово
          Местността е разположена в стара източно-букова гора със зеленика в землището на с. Сливарово с най-представителното находище от странджанска боровинка. Наблизо се намират древни рудници и тракийски некропол.

          Докузак
          Местността се намира в землището на гр. Малко Търново. Най-компактното находище на застрашения от изчезване кримски чай.

 Защитени местности около Ахтопол

 

          Спазвайки ограниченията и разпоредбите на законите всички ние ще помогнем за запазването на тези неповторими и уникални места по южното черноморие!

   
© Вила Жани Ахтопол